header header header

BIBLIOWAKACJE on-line

data dodania: środa 16 czerwca 2021

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„WAKACJE Z MOJĄ ULUBIONĄ KSIĄŻKĄ”
ZŁAPANI W KADR

§1. Cele konkursu.

 1. Celem konkursu jest:

 • rozbudzenie wrażliwości czytelników

 • rozwój zainteresowań czytelniczych

 • pobudzenie aktywności twórczej

 • udowodnienie, że czytanie jest super rozrywką

§2. Organizator konkursu.

 1. Organizatorem konkursu jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni.

 2. Adres organizatora: Biblioteka Publiczna Miasta i gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września.

 3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna Nowicka oraz Agnieszka Hoppe; telefon kontaktowy: 61 436 25 96; mail: oddzialdzieciecy-wrzesnia@wp.pl

§3. Założenia organizacyjne.

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 16

 2. Temat konkursu to: „ Wakacje z moją ulubioną książką”: Jak i gdzie czytamy książki w czasie wakacji” (fotografia)

 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Dopuszcza się robienie zdjęć metodą tradycyjną lub cyfrową., może być także selfie, fotografia autoportretowa

 5. Zdjęcia należy nadesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oddzialdzieciecy-wrzesnia@wp.pl ; w formie pliku w formacie JPG. W tytule e-maila należy wpisać „Konkurs Fotograficzny”

 6. W treści e – maila należy podać : imię i nazwisko autora zdjęcia, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania, adres, telefon kontaktowy. Warunkiem jest podpisanie zgody RODO (druk do pobrania na stronie Biblioteki lub osobiście w siedzibie)

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prawa prac : druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocyjnych konkursu.

 8. Prace złożone na konkurs przechodzą na rzecz organizatora.

 9. Zdjęcia należy przesłać na podany adres e-mail do dnia 23 sierpnia 2021 r.


 

§4. Ocena prac konkursowych.


 

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.

 2. Kryteria oceny prac:

 • Wartości projektowe, estetyka

 • technika

 • oryginalność i pomysłowość


 

§5. Ogłoszenie wyników konkursu, nagrody.


 

 1. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz FB biblioteki.

 2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione podczas wręczania nagród.

 2. Wręczenie nagród odbędzie się 27 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:30


 

§6. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

 2. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej na konkurs.

 4. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.


 

Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z dnia 27 kwietnia 2016r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13;

 2. inspektorem ochrony danych w Bibliotece jest Pan Damian Sendek adres e-mail: iod@teletronik.info;

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb konkursu bibliotecznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu nie dłużej niż 6 miesięcy;

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowany).


DRUK RODO NA KONKURS FOTOGRAFICZNY plik do pobrania .PDF


  


 

stat4u

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl