header header header
STATUT
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni

[pobierz w wersji pdf]
Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1

Statut określa:
1. Nazwę, teren działania i siedzibę Biblioteki.
2. Cele i zadania Biblioteki.
3. Organy Biblioteki oraz sposób ich powoływania.
4. Organizację Biblioteki.
5. Sposób gospodarowania środkami finansowymi Biblioteki.
6. Nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad Biblioteką.
7. Zasady dokonywania zmian statutowych.
§ 2

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zw. dalej Biblioteką jest posiadającą
osobowość prawną gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina
Września.
§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Września, a terenem działania gmina Września.
§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul.
Dzieci Wrzesińskich 13, 62 – 300 Września.
Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki


§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i
informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 6


1. Do zadań Biblioteki należy szczególności:
 gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz,
 prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
 organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
 organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo,
 współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i
stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych
potrzeb społeczeństwa,
 doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad
placówkami filialnymi
2. Biblioteka może realizować zadania biblioteki powiatowej dla powiatu wrzesińskiego.

Rozdział III
Organy biblioteki


§ 7


1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje
Bibliotekę na zewnątrz, jest organem zarządzającym Biblioteką w rozumieniu
przepisów prawa pracy
i ponosi odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Wrześni w trybie przewidzianym w
odrębnych przepisach.
 

Rozdział IV
Organizacja Biblioteki


§ 8


1. Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej i 6 Filii.
2. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.
3. Siedziba Oddziału Dziecięcego mieści się we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.
4. Siedziba Filii nr 1 mieści się we Wrześni, ul. Słowackiego 41.
5. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Grzybowie.
6. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Kaczanowie.
7. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Nowym Folwarku.
8. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Otocznej.

§ 9


1. Biblioteka Główna i Filie prowadzą ogólnie dostępne wypożyczalnie i czytelnie.
2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez
dyrektora Biblioteki.

§ 10


1. Usługi Biblioteki są bezpłatne.
2. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

§ 11


1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i
obsługi.
2. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do
zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.
3. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Biblioteki


§ 12

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla
instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.
§ 13

1. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetowej, dochodów własnych, dotacji
celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala organizator.
Rozdział VI
Nadzór


§ 14

1. Nadzór ogólny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miasto i Gmina.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl